Vakkeuses: Graad 10-12
Verpligte vakke:
Afrikaans Huistaal.
Engels Eerste Addisionele Taal.
Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid.
Lewensoriëntering.

Opsioneel

Drie keuses – kies een vak uit elke groep
GROEP 5: Lewenswetenskap of Natuurwetenskap of Besigheidstudies.
GROEP 6: Ingenieurs-en Grafika Ontwerp of Geografie of Lewenswetenskap .
GROEP 7: Verbruikerstudies of Geografie of Rekeningkunde.

Natuurwetenskap kan slegs gekies word indien ’ n jaarpunt van > 60% in Wiskunde in graad 9 behaal is.